งานวิจัยของสาขาวิชาชีววิทยา

     จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนักศึกษาได้รับรางวัล 2 รางวัล ดังตารางที่ 1.

 

ตารางที่ 1. ผลการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3

ลำดับ

รางวัล

ชื่อผู้นำเสนอ

ชื่อบทความ

การนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1

ดี

นางสาวรัชนี พรมสมบัติ

นางสาวกรกนก โมกไธสง

นางสาวกนิษฐา เทียบพระ

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสับปะรดไร่ม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2

ดี

นายมงคล อุทัยนิล

นางสาววรฤทัย วังคีรี

นางสาวศิรินญา กองแก้ว

ความหลากหลายของแมลงกลุ่มผึ้ง ต่อ แตน มด (Order Hymenotera) ในพื้นที่แปลงพืชสวน เขตตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

      จากการประกวดการนำเสนอวิจัยและนวัตกรรมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการนำเสนอการประกวดโครงการวิจัยสหกิจศึกษา จำนวน 2 รางวัล ดังตารางที่ 2.

 

ตารางที่ 2. ผลการนำเสนอผลงานในการประกวดการนำเสนอวิจัยและนวัตกรรมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

ลำดับ

รางวัล

ชื่อผู้นำเสนอ

ชื่อเรื่อง

1

รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวจีรานันท์ ดงบัง

นางสาวรุ่งอรุณ นาบำรุง

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสายพันธุ์ Phormidium angustissimum TISTR 8979 และ Nostoc muscorum TISTR 8871 เพื่อผลิตเบต้ากลูแคน

2

ชมเชย

นางสาววาสนา ปลัดโส

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำนมโคหลังคลอด