ประกันคุณภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ที่ระดับดี 3.64