ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

        สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรเปิดการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้

 

หลักสูตร

ปีที่เปิดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตร 2539)

พ.ศ. 2540

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 2545)

พ.ศ. 2545

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2549)

พ.ศ. 2550

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)

พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง 2559)

พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง 2564)

พ.ศ. 2564