ปรัชญา

วิชาการเด่น เน้นปฏิบัติ เคร่งครัดคุณธรรม ผู้นำการวิจัย