ปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🗣️📢 เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิเศษ : เพียงจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ไม่ได้จบสายวิทย์ – คณิต ก็สามารถสมัครเรียนได้)
 : ไม่ต้องใช้คะแนน O-NET GAT PAT

💻: อ่านประกาศรับสมัคร และสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.lru.ac.th
📝กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2564

#รอบรับตรง
วันที่ 30 พ.ย.- 28 ธ.ค. 63: สมัครผ่านโรงเรียน / ไปรษณีย์ / อินเทอร์เน็ต www.lru.ac.th
วันที่ 4 – 11 ม.ค. 64 : สมัครด้วยตนเอง

#รอบทั่วไป
วันที่ 22 ก.พ. – 19 มี.ค. 64 : สมัครผ่านโรงเรียน / ไปรษณีย์ / อินเทอร์เน็ต www.lru.ac.th
วันที่ 19 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 : สมัครด้วยตนเอง