ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ที่สำเร็จการศึกษาปี 2559-2560

สาขาวิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาที่สำเร็จการศึกษาปี 2559-2560 ร่วมถ่ายภาพ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ สนามบริเวณหน้าตึก 4 (ตึกแฉก)