หลักสูตร

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 https://reg.lru.ac.th/registrar/program_info_1.asp

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

https://reg.lru.ac.th/registrar/program_info_1.asp