จัดอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

การอบรมในหัวข้อโครงสร้างและการสกัด DNA โครงสร้างการสืบพันธ์ุและการแบ่งเซลล์ของพืช การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ มัดท่อลำเลียงในรากและลำต้นของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ระบบร่างกายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ระบบร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และเนื้อเยื่อสัตว์

โครงสร้าง และการสกัด DNA
โครงสร้าง และการสกัด DNA
โครงสร้างการสืบพันธ์ุของพืช
การแบ่งเซลล์
การใช้กล้องจุลทรรศน์
การใช้กล้องจุลทรรศน เซลล์พืชและเซลลสัตว์
การใช้กล้องจุลทรรศน์
การสังเคราะห์ด้วยแสง
ท่อลำเลียงในรากและลำต้นพืช
ท่อลำเลียงในรากและลำต้นพืช
ท่อลำเลียงในลำต้นและรากพืช
ระบบในร่างกายสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ระบบในร่างกายสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ระบบในร่างกายสัตว์มีกระดูกสันหลัง