แผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ตามแผนที่แจ้งด้านล่างนี้นะคะ เนื่องจากรายวิชาศึกษาทั่วไป มีวิชาบังคับเรียนและวิชาเลือกในกลุ่มต่างๆ หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนตามแผนที่แจ้งนี้ ในเทอมถัดไป อาจจะพบปัญเรื่องการลงทะเบียน ไม่สามารถลงได้ตามแผนที่แจ้งในเทอมถัดๆไป และอาจจะเก็บหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ไม่ครบตามแผนการเรียน
👉และรายวิชาในสาขาแนะนำให้ลงทะเบียนตามแผนการเรียนของนักศึกษาทุกเทอมนะคะ เนื่องจากบางสาขามีวิชาในสาขาต่อเนื่อง หากลงไม่ตามแผนการเรียน เทอมถัดไป จะส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถลงวิชาในสาขาของนักศึกษาได้ค่ะ
คลิกดูรายระเอียดได้ที่ http://ge.lru.ac.th/th/2021/05/27/1420/