แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชีววิทยา ในปีการศึกษา 2563

ลำดับ

แหล่งฝึกประสบการณ์

 

1.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ที่อยู่ 291 ม.9 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.044-546-104

 

2.

สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด) กรมวิชาการเกษตร

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

3.

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1)กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ขอนแก่น

ที่อยู่ 289 ม.13 ถ.หลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง 

อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

โทร.043-237-358 ต่อ 23 โทรสาร.043-235-162

 

4.

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จ.ขอนแก่น

ที่อยู่ 241 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านค้อ

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร./โทรสาร.043-009-918

 

5.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

(ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ห้องปฏิบัติการเห็ดรา)

ที่อยู่ 35 ม.3 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 025-779-012  โทรสาร. 025-779-004

 

 

6.

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

(ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช)

ที่อยู่ 343 ม.15 ต.ท่าพระ อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40260

โทร/โทรสาร 043-261-504  

 

7.

 

ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

(ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาโรคพืช)

ที่อยู่ 343 ม.15 ต.ท่าพระ อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40260

โทร/โทรสาร 043-261-504

 

8.

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ที่อยู่ 1 ม.9 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว 

จ.นครราชสีมา 30370

โทร.044-009-556 (งานธุรการ),

0982195570

 

 

 

9.

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่ 123 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40002

โทร./โทรสาร 043-202-284

 

10.

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่ 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40002

 

11.

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

ที่อยู่ 232 ม.9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล  จ.ขอนแก่น 40120

โทร 043-009767 โทรสาร 043-009763

 

12.

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี  

ที่อยู่ 31 ม.3 ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-393-664  โทรสาร. 043-393-665

 

13.

 

สวนสัตว์ขอนแก่น ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์

ที่อยู่ 88 ม.8 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง

จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 086-455-6341  โทรสาร 043-306425

14.

 

ฝ่ายปฏิบัติงานวิจัยด้านกีฏวิทยาป่าไม้ ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่อยู่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

15.

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย