โครงการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาสาขาชีววิทยาก่อนสำเร็จการศึกษา วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563

การอบรมเพื่อทดสอบความรู้ในศาสตร์เฉพาะของนักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา