จัดอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

การอบรมในหัวข้อโครงส

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนภูเรือวิทยา ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more