บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วันที่ 28 พ.ค. 2564 ทาง Googlemeet ค่ะ ☺️❤️🎊🎉

Read more

แผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ตามแผนที่แจ้งด้านล่า

Read more

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ามที่ มหาวิทยาลัยราช

Read more