บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วันที่ 28 พ.ค. 2564 ทาง Googlemeet ค่ะ ☺️❤️🎊🎉

Read more

แผนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ตามแผนที่แจ้งด้านล่า

Read more

จัดอบรมทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

การอบรมในหัวข้อโครงส

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนภูเรือวิทยา ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more