บุคลากร

Chontichar Jinaporn

ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

ดร.ชลธิชา จินาพร

วุฒิการศึกษา:

– ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สาขาที่ถนัด:

-จุลชีววิทยาทางการแพทย์

-เทคโนโลยีชีวภาพ

-เทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาE-mail: chontichar.j่j@hotmail.com
Website: bio.sci.lru.ac.th/th/chontichar_jin/

Chantana Khensri

อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา

อาจารย์ฉันทนา เคนศรี

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม.(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   (Master of Science (Genetics) Kasetsart University)

– วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   (Bachelor of Science (Biology) Khon Kaen University)

สาขาที่ชี่ยวชาญ:
พันธุศาสตร์ (Genetics)

Molecular systematics
DNA marker
Plant Genetics

E-mail:chantana.khe@lru.ac.th  , chantana.kh@gmail.com
Website: http://www.bio.sci.lru.ac.th/th/chantana_khe

Charuwan Rakmanee

คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวัลย์ รักษ์มณี

วุฒิการศึกษา:

– วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   (Master of Science (Biology) Khon Kaen University)

– วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   (Bachelor of Science (Biology) Khon Kaen University)

สาขาที่ถนัด:

-สัตววิทยา (Zoology)

-นิเวศวิทยา (Ecology)

-ราน้ำ

E-mail:charuwan.rak@lru.ac.th

Website: http://bio.sci.lru.ac.th/th/charuwan_rak/ 

Supranee Sitthiphrom

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา:

-วท.ด (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Doctor of Science (Biology) Chiang Mai University)

-วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Master of Science (Biology) Chiang Mai University)

-กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

(Bachelor of Education (Biology) Srinakharinwirot University)

สาขาที่ถนัด:

-พันธุศาสตร์โมเลกุล (Molecular genetics)

-ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช (Plant Biodiversity)

E-mail: supranee.sit@lru.ac.th

Website:http://bio.sci.lru.ac.th/th/supranee_sit/

Rattana Khamrit

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ขามฤทธิ์

วุฒิการศึกษา:

-ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Doctor of Philosophy (Biology) Khon Kaen University)

-วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Master of Science (Biology) Khon Kaen University)

-วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Bachelor of Science (Biology) Khon Kaen University)

สาขาที่ถนัด:

-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

-การส่งถ่ายยีนสู่พืช

-สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

E-mail:rattana.kha@lru.ac.th

Website:http://bio.sci.lru.ac.th/th/rattana_kha/

Supasorn Sakuljaitrong

อาจารย์ประจำสาขา

วุฒิการศึกษา:

-ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Doctor of Philosophy (Biology) Mahasarakham University)

กศ.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ

(Master of Education (Biology) Srinakharinwirot University)

-กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ

(Bachelor of Education (Biology) Srinakharinwirot University)

สาขาที่ถนัด:
Biology

Animal Physiology
Technique in Biology
Zoology
E-mail: supasorn.sak@lru.ac.th
Website: bio.lru.ac.th/th/supasorn.sak/

Pitak Noimay

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พิทักษ์ น้อยเมล์

วุฒิการศึกษา:

-วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Master of Science (Animal science) Khon Kaen University)

-วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยายาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

(Bachelor of Science (Biology) Srinakharinwirot University)

สาขาที่ถนัด:

-สุขศาสตร์เนื้อสัตว์และน้ำนม (Meat and milk hygiene)

E-mail: pitak.noi@lru.ac.th

Website: http://bio.sci.lru.ac.th/th/pitak_noi/

Kitti Tanmuangpak

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.กิตติ ตันเมืองปัก

วุฒิการศึกษา:

-ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Doctor of Philosophy (Biology) Mahasarakham University)

-วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(Master of Science (Biology) Chiang Mai University)

-วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Bachelor of Science (Biology) Mahasarakham University)

สาขาที่ถนัด:

-สัตววิทยา

-ความหลากหลายของแมลง หอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

E-mail: kitti.tan@lru.ac.th
Website: http://bio.sci.lru.ac.th/th/kitti_tan/

 

Sirikorn Sripho

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ (ลาศึกษาต่อ)

วุฒิการศึกษา:

-วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  (Master of Science (Zoology) Kasetsart University)

-วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

(Bachelor of Science (Conservation Biology) Mahidol University)

สาขาที่ถนัด:

-นิเวศวิทยาสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate Ecology)

-ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

E-mail:  sirikorn.sri@lru.ac.th

Website: http://bio.sci.lru.ac.th/th/sirikorn_sri/

Natenapha Kledjeen

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์เนตรนภา เกล็ดจีน

วุฒิการศึกษา:

วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:
Microbiology

Food microbiology
Environmental microbiology

E-mail: natenapha.kle@lru.ac.th
Website: bio.sci.lru.ac.th/th/natenapha_kle/

Puntiwa Krachai

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พันธ์ทิวา กระจาย

วุฒิการศึกษา:

-วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Master of Science (Biology) Khon Kaen University)

-วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Bachelor of Science (Biology) Khon Kaen University)

สาขาที่ถนัด:

-กายวิภาคศาสตร์พืช (Plant Anatomy)

-อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy)

-เรณูวิทยา (Palynology)

E-mail: puntiwa.kra@lru.ac.th

Website: bio.sci.lru.ac.th/th/puntiwa_kra/

Pornchanok Boonlub

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์พรชนก บุญลับ

วุฒิการศึกษา:

Master of Science ; M.S.(Medical Microbiology) Khon Kaen University

Bachelor of Science ; B.Sc. (Microbiology)
Khon Kaen University

สาขาที่ถนัด:
Medical Microbiology

Drug resistance

E-mail: pornchanok.boo@lru.ac.th
Website: bio.sci.lru.ac.th/th/pornchanok_boo/

Kwankanit Intaratrakul

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล

วุฒิการศึกษา:

-ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

-เทคโนโลยีชีวภาพ

-พันธุวิศวกรรมในจุลินทรีย์

-เทคโนโลยีการหมัก

E-mail: kwankanit.int@lru.ac.th, kwankanit@gmail.com
Website: bio.sci.lru.ac.th/th/kwankanit_int/

Wilailux Sudwilai

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.วิไลลักษณ์ สุดวิไล

วุฒิการศึกษา:

-ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Doctor of Philosophy (Biology) Mahasarakham University)

-วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(Master of Science (Biology) Khon Kaen University)

-วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(Bachelor of Science (Biology) Mahasarakham University)

สาขาที่ถนัด:

-พฤกษศาสตร์

-ชีววิทยาโมเลกุล

E-mail:wilailux.sud@lru.ac.th

Website: http://bio.sci.lru.ac.th/th/wilailux_zum/